Oleje – zbawienna moc natury KONKURS

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: „Oleje-zbawienna moc natury”:

  • 1

Konkurs, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą: „Oleje -zbawienna moc natury”

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Top Media&Publishing House z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 43/1, 60-784 Poznań, które przeprowadza konkurs.
Konkurs ma charakter ogólnopolski, zaczyna się w dniu 07.12.2017 r. i trwać będzie do 11.12.2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 12.12.2017 (wtorek).

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).

  • 2

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, z zastrzeżeniem §2 ust. 2 (dotyczy zarówno nagród gwarantowanych, jak i nagród głównych).

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem pracowników Organizatora konkursu oraz z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Powyższe wyłączenia z prawa uczestnictwa w konkursie obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.

  • 3

NAGRODA I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci zestawu produktów należy: w komentarzu pod postem konkursowym podzielcie się swoimi sposobami na użycie olejów. W jaki sposób je stosować?  Osoba, która podzieli się najciekawszym sposobem na ich użycie otrzyma nagrodę.

 

Firma Labolatorium BioOil przekazuje na konkurs jeden zestaw produktów.

 4

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do 20.12.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby Organizatora:

„Top Media&Publishing House”

Ul. Grunwaldzka 43/1

60-784 Poznań

Reklamacje wysłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu.

Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.

  • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu, a także potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie, określonych w szczególności w §2 Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *