Oleje i ziarna – konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: „BIOOIL”:

§1

Konkurs, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą: „BIOOIL”

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Top Media&Publishing House z siedzibą na ul. Grunwaldzkiej 43/1, 60-784 Poznań, które przeprowadza konkurs „BIOOIL”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, zaczyna się w dniu 20.09.2017 r. i trwać będzie do 25.09.2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek 26.09.2017 r.

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).

§2

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, z zastrzeżeniem §2 ust. 2 (dotyczy zarówno nagród gwarantowanych, jak i nagród głównych).

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem pracowników Organizatora konkursu oraz z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Powyższe wyłączenia z prawa uczestnictwa w konkursie obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.

§3

NAGRODA I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci zestawu produktów marki BIOOIL należy: w komentarzu pod zdjęciem konkursowym zamieścicie przepis na potrawę, w której można wykorzystać zaprezentowane produkty

 

Laboratorium BIOOIL S.C.., przekazuje w ramach promocji zestaw produktów dla jednego laureata.

 

Zgłoszone w Konkursie Odpowiedzi mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz firmy Laboratorium BIOOIL.

 

 • 4ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do 30.09.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby Organizatora:

  „Top Media&Publishing House”

  Ul. Grunwaldzka 43/1

  60-784 Poznań

  Reklamacje wysłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

  Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

  Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu.

  Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.

  §5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu, a także potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie, określonych w szczególności w §2 Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *